ซ่อมแอร์

บริการตรวจสอบอาการแอร์

ตรวจเช็คแอร์ไม่ทราบสาเหตุ
(แอร์ติดผนัง,แอร์แขวน)
500 บาท/เครื่อง

 • ราคาตรวจเช็คเท่านั้นไม่รวมค่าซ่อม ค่าอะไหล่
 • ควรเลือกเวลาจองในวันถัดไป
  หากเลือกเวลาจองเวลากระชั้นชิด
  อาจไม่มีผู้ให้บริการเพียงพอต่อการรับงาน
 • พื้นที่ให้บริการ : กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี

รายการตรวจเช็ค

 • ตรวจเช็คจากอาการเสีย หรือ ปัญหาที่พบเจอ
 • ตรวจเช็ค Error Code
 • ตรวจเช็ค ระดับน้ำยา
 • ตรวจเช็ค อาการรั่วซึมเบื้องต้น
 • ตรวจเช็ค กลิ่นอับ
 • ตรวจเช็ค ความเย็นแอร์
 • ตรวจเช็ค เซ็นเซอร์น้ำแข็ง
 • ตรวจเช็ค ท่อน้ำทิ้ง
 • ตรวจเช็ค การทำงานของคอมเพรสเซอร์
 • ตรวจเช็ค การทำงานของมอร์เตอร์
 • ตรวจเช็ค การทำงานของคอยล์เย็น

ตรวจเช็คแอร์ไม่ทราบสาเหตุ
(แอร์ฝังฝ้า , แอร์ 4 ทิศทาง)

 • ราคาตรวจเช็คเท่านั้นไม่รวมค่าซ่อม ค่าอะไหล่
 • ควรเลือกเวลาจองในวันถัดไป
  หากเลือกเวลาจองเวลากระชั้นชิด
  อาจไม่มีผู้ให้บริการเพียงพอต่อการรับงาน
 • พื้นที่ให้บริการ : กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี

รายการตรวจเช็ค

 • ตรวจเช็คจากอาการเสีย หรือ ปัญหาที่พบเจอ
 • ตรวจเช็ค Error Code
 • ตรวจเช็ค ระดับน้ำยา
 • ตรวจเช็ค อาการรั่วซึมเบื้องต้น
 • ตรวจเช็ค กลิ่นอับ
 • ตรวจเช็ค ความเย็นแอร์
 • ตรวจเช็ค เซ็นเซอร์น้ำแข็ง
 • ตรวจเช็ค ท่อน้ำทิ้ง
 • ตรวจเช็ค การทำงานของคอมเพรสเซอร์
 • ตรวจเช็ค การทำงานของมอร์เตอร์
 • ตรวจเช็ค การทำงานของคอยล์เย็น

ขอบเขตการทำงาน

 • แอร์ไม่เย็น เย็นช้า
 • น้ำหยด แอร์รั่ว แอร์ตัน
 • แอร์ตัดบ่อย
 • มีเสียงผิดปกติ
 • คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน
 • ทำงานไม่ปกติ
 • แอร์เสีย
 • แอร์เป็นน้ำแข็ง
 • แอร์มีกลิ่น
 • น้ำยาแอร์ขาด
 • มอเตอร์แอร์ไม่หมุน
 • ฟ้าผ่าแล้วแอร์ดับ
 • รีโมทกดไม่ติด
 • Error Code
 • เซ็นเซอร์ไม่รับสัญญาณ
 • คอมเพรสเซอร์ไหม้

หมายเหตุการซ่อมแอร์

✓ บริการซ่อมแอร์ตามอาการที่ระบุเอาไว้โดยไม่รวมค่าอะไหล่พิเศษต่างๆ
✓ รับประกันโดยช่างผู้ให้บริการเป็นเวลา 30 วัน
✓ ราคารวมค่าเดินทางของผู้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว

*หากต้องการล้างแอร์หรือเติมน้ำยาแอร์ กรุณาจองบริการ ล้างแอร์ และหากต้องการถอดแอร์
ย้ายแอร์ กรุณาจองบริการ ติดตั้งหรือย้ายแอร์