อบโอโซน

Ozone คืออะไร ฆ่าเชื่ออย่างไร ?

ขั้นตอนการอบโอโซน

1.สำรวจคน สัตว์เลี้ยง หรือสิ่งที่มีชีวีติห้ามเข้าใกล้ในบริเวณที่เครื่องทํางาน
2.ช่างจะสำรวจขนาดพื้นที่ในการทํางาน
3.ช่างจะเริ่มตั้งเวลาอบโอโซนตามขนาดห้องลูกค้า (ช่างเป็นผู้คำนวณ)
4.เครื่องเริ่มทํางานและปล่อยโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรคและสลายกลิ่นไมพึ่งประสงค์ต่างๆ
5.เชื้อโรคถูกทําลายโอโซนสลายและกลายมาเป็นออกซิเจน (โอ2) ในอากาศ
6.เครื่องหยุดทํางานและรออย่างน้อย 30 นาทีขึ้นไป จึงเข้าไปภายในบรเิวณที่มีการรอบโอโซน